23 maig 2024

multiMATge 2021. Concurs de fotografia matemàtica d’ADEMGI

ADEMGI convoca la tercera edició del multiMATge, un concurs de fotografia matemàtica al que podeu enviar sèries d’entre 3 i 5 fotografies que guardin relació entre elles i que serveixin per explicar un concepte matemàtic o proposar un problema.

BASES DEL CONCURS

Fotografies:

Presentació d’una sèrie de fotografies (mínim 3, màxim 5) relacionades entre elles, amb objecte d’explicar un concepte, una petita història o plantejar un problema matemàtic.

Títol i text breu:

La sèrie ha de dur un títol i un text breu, com a explicació del que es pretén fer arribar a l’espectador.

Tècnica:

És lliure, i es poden fer en color o  blanc i negre, processades i editades a criteri de l’autor. Totes les fotografies han de tenir el mateix format (horitzontal o vertical) i no han de dur signatura ni marca d’aigua. Han de ser en format .jpg i una resolució aproximada de 3000 x 2100 pixels (din-A4 a 254 ppp)

Categories:

 • Categoria aula de primària. Adreçada als alumnes de 1r a 6è de primària. Es participarà com a grup classe.
 • Categoria ESO, adreçada als estudiants d’Educació Secundària Obligatòria
 • Categoria júnior, adreçada als estudiants de Batxillerat i Cicles formatius.
 • Categoria sènior, adreçada als estudiants universitaris,  professorat i públic en general.

Termini de lliurament:

El termini de lliurament finalitza a les 24 hores del 14 d’abril del 2021.

Lliurament:

El lliurament es farà a través del formulari que s’habilitarà per a aquest efecte a la pàgina web d’ADEMGI. Les fotografies aniran acompanyades de les dades següents:

 • Categoria a la que es presenta
 • Nom de l’autor, edat, i NIF.
 • E-mail i telèfon de contacte.
 • En el cas d’alumnes i professorat, nom del centre al que pertany.
 • El títol de la composició, relacionat amb el seu contingut matemàtic.
 • Un text breu, màxim 10 ratlles, de la interpretació del contingut.
 • Les fotografies soltes, en bona qualitat
 • La composició de les fotografies per exposar-les a la pàgina web, fent servir algun programa com PhotoGrid. (més informació)

Jurat:

El Jurat estarà format per una comissió de dos membres de l’associació proposats per la junta d’ADEMGI i dues persones externes, especialistes en la temàtica del concurs.

Es valorarà tant la qualitat gràfica de les fotografies com el títol i la descripció que les acompanya.

El jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis que s’estableixen en l’apartat següent, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, els mèrits suficients.

El Jurat es reserva el dret d’interpretació de les Bases del present concurs i de la seva resolució en els casos no previstos, d’acord amb el seu millor criteri.

La decisió del Jurat es farà pública a la web d’ADEMGI a finals d’abril de 2021 i serà inapel·lable.

Es comunicarà als participants guanyadors mitjançant un correu electrònic o per telèfon quan i de quina manera es farà el lliurament dels premis.

Premis:

S’estableix un premi per cada categoria i accèssits, a criteri del Jurat, si la qualitat de les fotografies ho mereix.

 • Premi categoria aula de primària, que consistirà en material educatiu de matemàtiques per a l’escola (import aproximat 100 euros)
 • Premi categoria infantil, que consistirà en un xec per valor de 100 euros
 • Premi categoria júnior, que consistirà en un xec per valor de 100 euros
 • Premi categoria sènior, que consistirà en un xec per valor de 100 euros

Premi a la votació popular*, que consistirà en un xec per valor de 100 euros

En el cas d’atorgar-se algun accèssit, aquest consistirà en un xec per valor de 50 euros.

* Premi a la votació popular:

D’entre les fotografies millor classificades a les quatre categories, a excepció de les premiades, el Jurat n’escollirà dotze en proporció al nombre de participants per categoria. Aquestes fotografies quedaran exposades al web d’ADEMGI de finals d’abril fins al 7 de maig de 2021.

Mitjançant una “votació popular” a través de les xarxes socials (twitter, instagram i/o facebook d’ADEMGI) s’adjudicarà un cinquè premi a la fotografia més votada d’entre les exposades. Les persones interessades hauran de votar per una de les dotze fotografies. En cas d’empat, el Jurat decidirà quin és el treball guanyador.

Observacions:

 • Totes les imatges presentades hauran d’estar lliures de drets a tercers.
 • Es podrà sol·licitar la fotografia en la màxima qualitat disponible als guanyadors, per la seva difusió en els diferents canals de comunicació d’aquesta associació. Per aquest motiu, el participant ha de conservar la imatge original en alta resolució.
 • Totes aquelles fotografies que no compleixin alguns dels requisits, establerts en les presents Bases, quedaran desqualificades.
 • ADEMGI es reserva el dret de reproducció de les fotografies rebudes, pel seu ús en comunicacions d’aquesta associació, sense mitjançar per aquest motiu compensació econòmica.
 • Els guanyadors autoritzen a ADEMGI a publicar el seu nom i cognoms, tant en el seu portal com en el Butlletí.
 • ADEMGI garanteix el correcte tractament de les dades d’acord amb el Reglament Europeu 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • L’enviament de les fotografies suposa la total acceptació d’aquestes Bases.