20 maig 2024

Qui som

L’associació de Formació i Recerca denominada Associació d’Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines està constituïda a la població de Girona, acollida a la llei d’Associacions de 24 de Desembre de 1964, Reial Decret dei 24 de febrer de 1982 i tota la legislació que sigui aplicable.

L’Associació té com a àmbit d’acció territorial, principalment les Comarques Gironines, i s’adreça als ensenyants de matemàtiques de tots els nivells dins l’ensenyament reglat, tant públic com privat.

OBJECTIUS

Aquesta Associació no té finalitats lucratives i els seus objectius, específicament professionals, són els següents:

 • Donar suport i assistència als membres de I’Associació en l’exercici de la seva professió.
 • Afavorir l’ensenyament, la recerca i la difusió de les matemàtiques a les comarques gironines.
 • Contribuir a Ia millora de les condicions pedagògiques de l’ensenyament de les matemàtiques.
 • Fomentar totes les activitats que afavoreixin la formació del professorat.
  • Impulsar i facilitar entre els ensenyants intercanvis de tota mena (d’ensenyants, d’alumnes, de llibres, de revistes, de material pedagógic etc.)
  • Promoure reunions, cursets, col.loquis, congressos i, en general, totes les activitats que puguin ser d’interès.
  • Impulsar l’elaboració de materials didàctics per a la innovació en l’ensenyament de les matemàtiques.
  • Divulgar documentació pedagógica, articles d’investigació i materials que es relacionin amb l’ensenyament de les matemàtiques.
 • Potenciar la col.laboració entre grups i associacions amb objectius similars de dins de Catalunya i de fora.
 • Qualsevol altre objectiu que es decideixi en una assemblea legal de I’Associació

SOCIS

Podran ser socis:

 • Els ensenyants de matemàtiques de nivells: infantil, primari, secundari i universitari ja siguin en actiu o no. Hauran de ser persones físiques, majors d’edat, amb plena capacitam per obrar .
 • Entitats jurídiques o col.lectivitats consideradas com una unitat, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a I’Associació, prèvia acreditació i aprovació per part de la junta Directiva. Aquestes nomenaran un únic representam legal mitjançant comunicació escrita i en les assemblees solament comptaran amb un vot.

Per fer-vos socis d’ademgi cliqueu aquí. La quota anual és de 40 € (socis individuals) o 64 € (socis col·lectius). Els socis rebreu el butlletí editat per ADEMGI, la revista Biaix editada per la FEEMCAT i la revista Suma editada per la FESPM.

Deixa un comentari